Třicáté šesté sympozium

Třicáté šesté sympozium OPUS BONUM se konalo v sobotu 18. října 2008 pod názvem „Mezi kulturou a politikou”. Resumé jednotlivých příspěvků a informace o přednášejících nabízíme zde:

1. Jaroslav Med

Katoličtí intelektuálové a druhá republika

Celoevropská „únava z demokracie” a její projekce v českém intelektuálním prostředí. Liberálně demokratické principy - levicová opozice. ··· Vývojové proměny katolických publicistů ve vztahu k liberální demokracii - J. Durych, J. K. Miklík, K. Schwarzenberg, R. I. Malý ad. ··· Sociální nauka církve - korporativismus, totalizující tendence, tradicionalismus (Arne Novák, svatováclavská a barokní tradice). ··· Tragické vyústění: situace po mnichovském diktátu, vznik tzv. druhé republiky. ··· Její kulturně politický profil, proměna katolicismu ve vůdčí ideový fenomén. ··· Problematika vztahu katolicismu a politické moci. Základní směry a cíle druhorepublikové reality.

Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc., literární historik, vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Přednáší na Katolické teologické fakultě UK. Autor monografie Viktor Dyk (Melantrich 1988) a souboru studií Spisovatelé ve stínu (Zvon 1995, Portál 2004) a Od skepse k naději (Trinitas 2006). Druhou republikou se podrobně zabývá v monografii, připravované pro nakladatelství Academia. Rozhovor s Jaroslavem Medem vyšel pod názvem Texty mého života loni v Torstu.

2. Václav Petrbok

Mezi Krkonošemi a Švábskem: případ Josef Mühlberger

Prezentace životních osudů Josefa Mühlbergera (1905-1985), rodáka z Trutnova, prozaika, básníka, dramatika, literárního kritika a historika, editora, překladatele z češtiny do němčiny a v neposlední řadě též spoluvydavatele časopisu Witiko, který sbližoval pražskou a regionální německou literaturu i českou a německou kulturu vůbec. Mühlbergerův rodinný původ (pocházel z česko-německé rodiny), neobvyklá vnímavost, z ní vyplývající subjektivnost i autentické postřehy přímého svědka-účastníka pohnutých lidských, společenských i politických osudů česko-německého soužití v první polovině 20. století byly patrné nejen v jeho životě (od roku 1939 až do konce války nesměl publikovat, v srpnu 1946 se připojil k „antifašistickému transportu” trutnovských Němců), ale jsou zřejmé i v jeho díle, které dodnes vyvolává svou osobitostí cenné polemiky. Nedávno se dočkaly vydání jeho Dějiny německé literatury v Čechách 1900-1939.

PhDr. Václav Petrbok, Ph.D., pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Intenzivně se zabývá česko-německými kulturními a literárními vztahy (disertace Stýkání nebo potýkání?: několik kapitol z česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek se připravuje k vydání) a literaturou 19. století. Autor několika desítek hesel v Lexikonu české literatury do roku 1945, editor knihy Alexandra Sticha Jazykověda - věc veřejná a mnoha dalších knih a sborníků. Hlavní editor Mühlbergerových Dějin německé literatury v Čechách 1900-1939 (Albis International 2006).

3. Robert Krumphanzl

Vladimír Neuwirth a jeho vztah k paměti, tradici a dějinám

Neuwirth jako iniciátor a spoluzakladatel sekulárního institutu Společenství v roce 1947 a jeho hlavní organizátor do roku 1961. Duchovní a společenské zdroje Společenství (kontext „tradice” a její pojetí). ··· Vězení 1961-1968 jako „univerzita” či „rekreace”. „Každý národ má svůj čas.” Češi a rok 1968 v „individuálních dějinách”. Vězení. Doba 2. vatikánského koncilu. ··· Opus Bonum a Bibliotheca Cyrillo-Methodiana - V. N.: „Mám na mysli OTÁZKU APOŠTOLSKOU, kterou lidem gentlemansky doporučím.” (česko-německé kulturní vztahy, římské Studie, pojetí Opus bonum, sociální práce pro exulanty). ··· Apokalyptický deník - téma zjevení, „bohozjevnosti dějů”/dějin. Vcházení do Evropy - „Duch vtahuje všechno do svého víru”.

Mgr. Robert Krumphanzl, spoluzakladatel a redaktor nakladatelství Triáda, literární kritik a prozaik. Autor cyklu krátkých próz Minutové vzdálenosti (Společnost pro Revolver Revue 2005). Editor Apokalyptického deníku Vladimíra Neuwirtha (Triáda 1998) a dalšího souboru Neuwirthových úvah, reflexí a deníkových záznamů Vcházení do Evropy (v tisku).

4. Miloš Rejchrt

Ekumenický seminář v Jirchářích

Role J. L. Hromádky při založení Jirchářského semináře. ··· Zaměření semináře na četbu a dialogickou interpretaci objevných filosofických textů. ··· Poznámky k organizování a účastníkům seminářů (J. Němec, J. Sokol a další). ··· Ohlasy na seminář a význam Jirchářů pro společenské a kulturně duchovní dění 60. let. ··· Příspěvek „Jirchářů” české ekuméně a inspirace pro dnešek.

Mgr. Miloš Rejchrt, evangelický farář, zástupce synodního seniora Českobratrské církve evangelické, překladatel a publicista. Přeložil několik důležitých děl soudobé francouzské filosofie: rozsáhlý výbor z Paula Ricouera Život, pravda, symbol (OIKOYMENH 1993), rozhovor s Paulem Ricouerem Myslet a věřit: kritika a přesvědčení (Kalich 2000) a Počátky řeckého myšlení Jeana-Pierra Vernanta (OIKOYMENH 1993); podílel se na výboru z Emmanuela Lévinase Etika a nekonečno (OIKOYMENH 1994). Rozhovor s Milošem Rejchrtem vyšel pod názvem O něco svobodnější (Kalich 2002). Vydal knihu fejetonů Strachy se mění (Kalich 2001) a přednášku z roku 1995 Evangelický kořen aneb kterými dobrotami tradice otců lačnostem věku přítomného posloužiti může, se zvláštním zřetelem ku prospívání ratolestí v epoše postmoderny dospívajících zaměřeným (Zdeněk Susa, 1997). V mnoha ohledech pozoruhodný je i článek „Perspektivy ČCE” (Getsemany 3/2000).

5. Kamila Bendová

Václav Benda - politický disident

1. období: Charta 77, text Paralelní polis, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, texty Katolicismus a politika a Jak dál po Velehradu, Hnutí za občanskou svobodu a jeho křesťansko-demokratické křídlo, studentské hnutí, 17. listopad 1989;

2. období: standardní zastupitelská demokracie, politické strany, úcta k lidské důstojnosti, vyrovnání se s minulosti (rehabilitace, restituce, lustrace), Ústava, Senát.

RNDr. Kamila Bendová, CSc., inspektorka Úřadu pro ochranu osobních údajů, matematička, logička a někdejší disidentka. Autorka skript Sylogistika. Nedávno vyšel výbor její korespondence s vězněným manželem Dopisy přes mříže (Karmelitánské nakladatelství 2007).

Comments are closed.