JUBILEJNÍ ROK VE SVĚTLE ČESKO-NĚMECKÝCH VZTAHŮ (46. setkání, sobota 13. října 2018)

Dovolujeme si vás tak jako každý rok pozvat na sympozium OPUS BONUM. Letošní již 46. setkání, které se koná 13. října 2018 v Břevnovském klášteře, věnujeme jubilejnímu výročí ve světle česko-německých vztahů.

Co nás k tomu vede? Mezi důležité snahy opata Anastáze Opaska patřilo i překonávání různých podob rozdělení společnosti ať už v poválečném vývoji nebo v prostředí československého exilu. Založení sdružení OPUS BONUM v roce 1972 a tradice setkávání lidí nejrůznější názorové orientace ve Frankenu (po jeho návratu do Čech pak v Želivi) bylo ukázkou, jak lze rozpoznávat a překonávat předsudečné postoje, jež nám stojí v cestě při snaze najít východiska z problematických a nepřehledných situací.

Také současná česká společnost je zásadně rozdělena. To se projevilo jak v loňských sněmovních, tak v letošních prezidentských volbách. Rozdělení probíhá podle více názorových os. Jednou z nich je i vztah k našim bývalým německy mluvícím krajanům, k jejich někdejšímu vyhnání, a k našemu západnímu sousedovi vůbec. Předsudky kolem otázek česko-německých vztahů jsou „hořlavým palivem“ ve výzvách českých populistů, abychom se jako národní společenství uzavírali.

Důsledky poválečných kroků učiněných proti našim bývalým krajanům si neseme dodnes. Není to tak dávno, co Poslanecká sněmovna přijala usnesení o naprosté nedotknutelnosti Benešových dekretů. Na pohraničních územích, kde kdysi žilo německy mluvící obyvatelstvo, se ani po více než sedmdesáti letech nedaří vyrovnání podmínek s vnitrozemskými regiony. Nápadně často se zde překrývá vyšší míra nezaměstnanosti s vyšším podílem sociálně vyloučených komunit. Ruku v ruce s tím jdou častější projevy xenofobie, jakož i vyšší podíl těch, kdo upadli do exekucí a dluhových pastí.

Chceme letos v Břevnovském klášteře tuto situaci hlubším způsobem reflektovat. Ne snad „v zájmu“ či „ve prospěch“ našich někdejších krajanů – ale v našem vlastním, nebojíme se dokonce říct národním zájmu. Tabuizace otázek spjatých s prezidentem Benešem, s jeho poválečnými dekrety i s poválečnými zločiny vůči německému obyvatelstvu podvazuje naši schopnost přistupovat bez předsudků i k jiným problémům. Potřebujeme věcnost, abychom byli schopni rozpoznávat a řešit pravé příčiny našich nesnází. Vymlouvat se na strašáky z minulosti a na „nepřizpůsobivé“ obyvatelstvo nikomu nepomůže.

Přejděme k samotnému programu.

Dopoledne vystoupí a budou debatovat dva právníci se zcela mimořádným vhledem a porozuměním pro historické souvislosti. Petr Pithart a Jan Kuklík znají dráhu a politické působení prezidenta Edvarda Beneše jako málokdo v naší zemi. Od jejich dialogu si slibujeme lepší vhled do česko-německých vztahů v nedávných desetiletích. Poukážou na případné omyly a zkraty, jimiž se naše postoje vzdálily od porozumění smyslu proběhlých událostí? Co nám brání zaujmout střízlivý a produktivní přístup k narovnání těchto vztahů?

Odpoledne přejdeme od minulosti k přítomnosti. Je to už 26 let, co byla podepsána smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a Slovenskou Federativní republikou. Co od té doby udělaly oficiální i nevládní organizace pro lepší vztahy mezi sousedy nad rámec Česko-německé deklarace z roku 1997? Přizvali jsme dnes už renomované odborníky a publicisty. Matěj Spurný z Ústavu pro hospodářské a sociální dějiny FF UK a ředitelka sdružení Antikomplex Terezie Vávrová promluví k obecnějším otázkám poválečného vývoje prostředí Sudet a k intencím a projektům Antikomplexu od devadesátých let do současnosti. Na jejich vystoupení naváže právník Pavel Uhl, který se soustavně zabývá jak otázkami sociálního vyloučení, tak problematikou exekucí a dluhových pastí – a to s přihlédnutím k jejich nadprůměrnému výskytu právě v pohraničních oblastech. Na moderování se již těší Petruška Šustrová.

Nakonec několik důležitých informací organizačních.

V sobotu 13. října začínáme bohoslužbou v bazilice sv. Markéty. Od 8:30 ji bude celebrovat pražský světicí biskup Mons. Václav Malý spolu s arciopatem břevnovským Prokopem Siostrzonkem. Vzpomeneme na všechny zemřelé členy a příznivce OPUS BONUM. V přímluvách poprosíme Hospodina za naši vlast, za to, aby ji mimo jiné čerstvě zvolení komunální politici spravovali moudře, ochotně a nezištně. Připomeneme si také všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni kvůli svému názoru, původu či náboženskému přesvědčení.

Účastnický příspěvek 150 Kč budeme vybírat při prezenci u klášterní fortny. Zahrnuje nezbytné náklady na pohoštění a technické zajištění celého dne. Přivítáme i případné vyšší příspěvky. Po skončení sympozia půjdeme klášterní zahradou na břevnovský hřbitov k hrobům arciopata Anastáze Opaska, Ivana Medka, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. Na úplný závěr lze posedět v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem). Kdo dostává tradiční poštou zpětný lístek, může se přihlásit i jeho včasným zasláním do kláštera. Zvolte prosím jen jeden způsob.

Přijďte, těšíme se na Vás!

Petr Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský

Václav Peřich a Pavel Mareš

Comments are closed.