Archiv sympozií

Sympozium Opus bonum k sociální nauce církve

Zveřejněno 5.09.2009

Dámy a pánové, vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na sympozium pořádané společně sdružením Opus bonum a Radou Iustitia et Pax při České biskupské konferenci.

Sympozium nese název Je to člověk, o kterého tu běží

a podtitul Křesťanské sociální myšlení v aktuálních ekonomických a politických souvislostech

a koná se pod patronátem Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově a světícího biskupa pražského Mons. Václava Malého

v sobotu 24. října 2009 v Tereziánském sále břevnovského kláštera.

Při letošním setkání chceme jednak reagovat na aktuální politicko-ekonomickou situaci vyvolanou světovou finanční krizí, jednak hlouběji prozkoumat, jak se domníváme, skrytou perlu moderního křesťanského myšlení: sociální učení církve. Oba tyto okruhy se odrazí ve vystoupeních vzácných přednášejících a, jak doufáme, také v diskusi mezi Vámi, účastníky sympozia.

Celý den jsme rozdělili do dvou bloků: společensko-politického a politicko-ekonomického. První panel otevře přední český sociolog prof. Miloslav Petrusek (FSV UK) příspěvkem

„Je to člověk, o kterého tu běží - ale o jakého člověka a v jakém společenství?” Druhý panel zahájí vzájemným dialogem na téma „Mimoekonomické předpoklady fungování volného trhu” dva přední čeští ekonomové: prof. Lubomír Mlčoch (FSV UK, Centrum pro sociální otázky ČBK) a někdejší politik, dnes pedagog Doc. Tomáš Ježek (VŠE).

Další vzácní hosté, kteří přijali naše pozvání, jsou: sociolog prof. Martin Potůček (FSV UK) nastíní české problémy spojené s diskusemi o sociálním státě a o české sociální doktríně; politolog Ing. Luděk Rychetník (Reading University, Centrum pro sociální otázky ČBK) promluví o konceptu společného dobra (obecného blaha), o jeho přijímání na Západě a rozpacích u nás; psycholog PhDr. Josef Zeman (Národní centrum pro rodinu Brno) se ve svém příspěvku zaměří na směřování diskusí o rodině v Evropském parlamentu a na praktické konsekvence, jaké to má na legislativu národních států. Politik MUDr. Marián Hošek (náměstek ministra práce a sociálních věcí) zhodnotí příležitosti, jaké má politik při řešení a předcházení problému chudoby. S dalšími oslovenými jsme stále v jednání, může tedy dojít i k dalším příjemným překvapením.

Naše setkání se koná krátce po návštěvě papeže Benedikta XVI. v Praze, Staré Boleslavi a Brně. V červenci papež vydal svou sociální encykliku Caritas in veritate („Láska v pravdě”). Věnuje se v ní povýtce politickým, ekonomickým a společenským tématům, která hýbají současným světem. Tento hutný a velmi čtivý text je jeho zásadním slovem k současné ekonomické krizi, hledáním příčin, důsledků, ale také východisek. I o encyklice bude zvláště řeč. Většina těch, kdo přednesou svůj příspěvek, dostala její čerstvě vydaný český překlad a také mnichovskou diskusi Josepha Ratzingera s německým filosofem Jürgenem Habermasem z ledna 2004 „Předpolitické mravní základy svobodného státu”.

Last but not least nelze nevzpomenout letošního 10. výročí úmrtí arciopata Anastáze Jana Opaska OSB (1913-1999). Jeho osobnost si připomeneme jak při mši svaté ráno, tak v rámci přestávky po obědě. (Loňská výzva k zpřístupnění písemností spjatých s Anastázem Opaskem přinesla první plody. Nalezly se mj. písemnosti dokumentující činnost Opus bonum v letech 1973-1978.)

Nyní k praktickým informacím. První část sympozia bude moderovat Petruška Šustrová, druhou někdo z okruhu organizátorů. Den zahájíme bohoslužbou v bazilice sv. Markéty, kterou bude celebrovat pražský světící biskup Václav Malý spolu s převorem-administrátorem kláštera P. Prokopem Siostrzonkem OSB. Intence mše svaté je tak jako jindy za arciopata Anastáze Opaska, Vladimíra Neuwirtha, Pavla Tigrida a další zesnulé členy a příznivce OB.

Bohoslužba začíná oproti minulým setkáním už v 8.30. V tutéž hodinu je umožněna i prezentace řádně přihlášených účastníků ve fortně kláštera. Program po nezbytném přivítání zahájíme nejpozději v 9.30 v Tereziánském sále. Přesný „scénář” celého dne bude uzpůsoben délce příspěvků i následné diskusi. S ukončením počítáme mezi 17. a 18. hodinou. Účastnický poplatek (do něhož je zahrnut už tradičně mj. vydatný oběd s přípitkem, odpolední občerstvení, tisk bulletinu a další nutné náklady) činí tak jako loni 150 Kč. Uvítáme jednotlivě i příspěvek větší (určený např. k pozdější publikaci příspěvků); stejně tak ovšem mohou nemajetní požádat o slevu. V předsálí bude zajištěn prodej souvisejících publikací.

Všechny zájemce, a to jak stálé, tak zcela nové účastníky, prosíme o včasné závazné písemné potvrzení účasti přiloženým lístkem. Pro organizátory je to zcela klíčová věc při jakémkoli plánování.

Těšíme se na Vás!

Mons. Václav Malý, světící biskup pražský

P. Prokop Petr Siostrzonek OSB, převor-administrátor břevnovského kláštera

Josef Beránek, Rada Iustitia et Pax

Pavel Mareš, Opus bonum

Třicáté sedmé sympozium

Zveřejněno 28.04.2009

Třicáté sedmé setkání OPUS BONUM proběhne v sobotu 24. října 2009. Sympozium bude mít podobu interdisciplinární konference. Pod názvem „Je to člověk, o kterého tu běží” ji připravujeme ve spolupráci s Radou „Iustitia et Pax” při České biskupské konferenci, v jejímž čele stojí pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Podrobnosti zveřejníme během léta 2009.

Třicáté šesté sympozium

Zveřejněno 27.04.2009

Třicáté šesté sympozium OPUS BONUM se konalo v sobotu 18. října 2008 pod názvem „Mezi kulturou a politikou”. Resumé jednotlivých příspěvků a informace o přednášejících nabízíme zde: (dále…)