SYMPOZIA

INSPIRACE ANASTÁZE OPASKA (47. setkání, sobota 12. října 2019)

Zveřejněno 12.09.2019

Vážení přátelé,
zveme Vás na 47. sympozium OPUS BONUM, které se koná 12. října 2019 v Břevnovském klášteře.
V srpnu uplynulo 20 let od náhlé smrti pana arciopata v bavorském Rohru, chceme se proto věnovat právě jemu. Zaslouží si to. Budeme společně hledat:

Inspirace Anastáze Opaska

Pozvali jsme do Břevnova hosty, kteří nám do hloubky přiblíží jeho osobnost, životní zkušenosti, nadhled a také inspirace, které nás mohou oslovit i dnes.
Naše pozvání přijali historik Petr Placák, biskup Václav Malý, publicista Ivan Binar a jezuitský kněz Petr Kolář. Čekáme ovšem, že se do debaty zapojíte vy, kteří do Břevnova dorazíte.
V hlavní roli na našem sobotním sympoziu bude historik Petr Placák, který o panu opatovi a Opus bonum napsal knihu. Těšíme se na to, jak popíše vývoj Anastáze Opaska i vývoj spolku Opus bonum, pro který léta pracoval. Podotkněme už nyní, že jednou ze zásadních životních zkušeností Anastáze Opaska bylo věznění v 50. letech. To jej učinilo milosrdným vůči slabostem druhých a otevřeným vůči jejich potřebám.
Anastáz Opasek se zasazoval za československý disent, za lidi tak či onak pronásledované. Proto jsme velmi rádi, že s námi biskup Václav Malý pohovoří o podobách perzekuce dnes. Kontext i metody pronásledování se velmi změnily, musíme brát vážně mezináboženská i mezinárodněpolitická napětí. Pan biskup Malý navštěvuje místa, kde dochází k pronásledování, osobně a bude cenné slyšet jeho zkušenosti z první ruky.
Následovat budou vzpomínky Ivana Binara a Petra Koláře, kteří se s otcem Anastázem pravidelně setkávali v Rohru a ve Franken.
Během sympozia zazní úryvky z nové knihy Petra Placáka.
Na moderování se již těší Petruška Šustrová.

Jako vždy přinášíme i několik důležitých informací organizačních.
V sobotu 12. října začínáme bohoslužbou v bazilice sv. Markéty. Od 8:30 ji bude celebrovat pražský světicí biskup Mons. Václav Malý spolu s arciopatem břevnovským Prokopem Siostrzonkem. Vzpomeneme na všechny zemřelé členy a příznivce OPUS BONUM. V přímluvách poprosíme Hospodina za naši vlast, za to, aby ji politici spravovali moudře, ochotně a nezištně. Připomeneme si také všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni kvůli svému názoru, původu či náboženskému přesvědčení.
Účastnický příspěvek 150 Kč budeme vybírat při prezenci u klášterní fortny. Zahrnuje nezbytné náklady na pohoštění a technické zajištění celého dne. Přivítáme i případné vyšší příspěvky. Po skončení sympozia půjdeme klášterní zahradou na břevnovský hřbitov k hrobům arciopata Anastáze Opaska, Ivana Medka, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. Na úplný závěr lze posedět v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.
Přihlásit se můžete prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem). Kdo ještě dostává tradiční poštou zpětný lístek, může se přihlásit i jeho včasným zasláním do kláštera. Zvolte prosím jen jeden způsob.
Přijďte, těšíme se na Vás!

Petr Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský
Václav Peřich a Pavel Mareš

JUBILEJNÍ ROK VE SVĚTLE ČESKO-NĚMECKÝCH VZTAHŮ (46. setkání, sobota 13. října 2018)

Zveřejněno 7.09.2018

Dovolujeme si vás tak jako každý rok pozvat na sympozium OPUS BONUM. Letošní již 46. setkání, které se koná 13. října 2018 v Břevnovském klášteře, věnujeme jubilejnímu výročí ve světle česko-německých vztahů.

Co nás k tomu vede? Mezi důležité snahy opata Anastáze Opaska patřilo i překonávání různých podob rozdělení společnosti ať už v poválečném vývoji nebo v prostředí československého exilu. Založení sdružení OPUS BONUM v roce 1972 a tradice setkávání lidí nejrůznější názorové orientace ve Frankenu (po jeho návratu do Čech pak v Želivi) bylo ukázkou, jak lze rozpoznávat a překonávat předsudečné postoje, jež nám stojí v cestě při snaze najít východiska z problematických a nepřehledných situací.

Také současná česká společnost je zásadně rozdělena. To se projevilo jak v loňských sněmovních, tak v letošních prezidentských volbách. Rozdělení probíhá podle více názorových os. Jednou z nich je i vztah k našim bývalým německy mluvícím krajanům, k jejich někdejšímu vyhnání, a k našemu západnímu sousedovi vůbec. Předsudky kolem otázek česko-německých vztahů jsou „hořlavým palivem“ ve výzvách českých populistů, abychom se jako národní společenství uzavírali.

Důsledky poválečných kroků učiněných proti našim bývalým krajanům si neseme dodnes. Není to tak dávno, co Poslanecká sněmovna přijala usnesení o naprosté nedotknutelnosti Benešových dekretů. Na pohraničních územích, kde kdysi žilo německy mluvící obyvatelstvo, se ani po více než sedmdesáti letech nedaří vyrovnání podmínek s vnitrozemskými regiony. Nápadně často se zde překrývá vyšší míra nezaměstnanosti s vyšším podílem sociálně vyloučených komunit. Ruku v ruce s tím jdou častější projevy xenofobie, jakož i vyšší podíl těch, kdo upadli do exekucí a dluhových pastí.

Chceme letos v Břevnovském klášteře tuto situaci hlubším způsobem reflektovat. Ne snad „v zájmu“ či „ve prospěch“ našich někdejších krajanů – ale v našem vlastním, nebojíme se dokonce říct národním zájmu. Tabuizace otázek spjatých s prezidentem Benešem, s jeho poválečnými dekrety i s poválečnými zločiny vůči německému obyvatelstvu podvazuje naši schopnost přistupovat bez předsudků i k jiným problémům. Potřebujeme věcnost, abychom byli schopni rozpoznávat a řešit pravé příčiny našich nesnází. Vymlouvat se na strašáky z minulosti a na „nepřizpůsobivé“ obyvatelstvo nikomu nepomůže.

Přejděme k samotnému programu.

Dopoledne vystoupí a budou debatovat dva právníci se zcela mimořádným vhledem a porozuměním pro historické souvislosti. Petr Pithart a Jan Kuklík znají dráhu a politické působení prezidenta Edvarda Beneše jako málokdo v naší zemi. Od jejich dialogu si slibujeme lepší vhled do česko-německých vztahů v nedávných desetiletích. Poukážou na případné omyly a zkraty, jimiž se naše postoje vzdálily od porozumění smyslu proběhlých událostí? Co nám brání zaujmout střízlivý a produktivní přístup k narovnání těchto vztahů?

Odpoledne přejdeme od minulosti k přítomnosti. Je to už 26 let, co byla podepsána smlouva o dobrém sousedství a přátelské spolupráci mezi Spolkovou republikou Německo a Českou a Slovenskou Federativní republikou. Co od té doby udělaly oficiální i nevládní organizace pro lepší vztahy mezi sousedy nad rámec Česko-německé deklarace z roku 1997? Přizvali jsme dnes už renomované odborníky a publicisty. Matěj Spurný z Ústavu pro hospodářské a sociální dějiny FF UK a ředitelka sdružení Antikomplex Terezie Vávrová promluví k obecnějším otázkám poválečného vývoje prostředí Sudet a k intencím a projektům Antikomplexu od devadesátých let do současnosti. Na jejich vystoupení naváže právník Pavel Uhl, který se soustavně zabývá jak otázkami sociálního vyloučení, tak problematikou exekucí a dluhových pastí – a to s přihlédnutím k jejich nadprůměrnému výskytu právě v pohraničních oblastech. Na moderování se již těší Petruška Šustrová.

Nakonec několik důležitých informací organizačních.

V sobotu 13. října začínáme bohoslužbou v bazilice sv. Markéty. Od 8:30 ji bude celebrovat pražský světicí biskup Mons. Václav Malý spolu s arciopatem břevnovským Prokopem Siostrzonkem. Vzpomeneme na všechny zemřelé členy a příznivce OPUS BONUM. V přímluvách poprosíme Hospodina za naši vlast, za to, aby ji mimo jiné čerstvě zvolení komunální politici spravovali moudře, ochotně a nezištně. Připomeneme si také všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni kvůli svému názoru, původu či náboženskému přesvědčení.

Účastnický příspěvek 150 Kč budeme vybírat při prezenci u klášterní fortny. Zahrnuje nezbytné náklady na pohoštění a technické zajištění celého dne. Přivítáme i případné vyšší příspěvky. Po skončení sympozia půjdeme klášterní zahradou na břevnovský hřbitov k hrobům arciopata Anastáze Opaska, Ivana Medka, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. Na úplný závěr lze posedět v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem). Kdo dostává tradiční poštou zpětný lístek, může se přihlásit i jeho včasným zasláním do kláštera. Zvolte prosím jen jeden způsob.

Přijďte, těšíme se na Vás!

Petr Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský

Václav Peřich a Pavel Mareš

OBČANSKÁ SPOLEČNOST (45. setkání, sobota 14. října 2017)

Zveřejněno 1.09.2017

Vážení přátelé věcné diskuse a smysluplného dialogu!

Zveme Vás srdečně na naše pravidelné podzimní, již 45. setkání OPUS BONUM, které se koná v sobotu 14. října v Břevnovském klášteře.

Stejně jako v minulých sezónách, i letos jsme hledali téma, které ve společnosti rezonuje a které není vyřešeno jednou provždy. Téma, které v současné době potřebuje projasnit, které je třeba hájit proti demagogickému zjednodušování a které zajímá křesťany, agnostiky i ateisty. Tím tématem je pro nás letos OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Její vymezení, odstíny a fungování. Užitečnost nevládního, neziskového či třetího sektoru pro život jednotlivce i společnosti. Příklady dobré praxe i případy, kdy neziskovost a aktivismus jsou zpochybňovány.

Ke stanovení tématu nás přece jen vedla i jedna konkrétní pohnutka. Ze slov, jako je aktivismus, nevládka, neziskovka, NGO – zejména v kombinaci s označením migrant či uprchlík – se v posledních měsících stává nadávka. Jasno, hotovo, další diskuse nemožná. Jako křesťané se domníváme, že právě u nesnadných témat je diskuse zcela nezbytná. Třetí sektor můžeme považovat za pragmatický a prospěšný instrument stojící mezi jednotlivcem a státem. Je naší ambicí, abychom se v Tereziánském sále Břevnovského kláštera 14. října pokusili oddělit důležité od podružného, podstatné od marginálního. A abychom tak jako při minulých příležitostech spolu vedli plodnou a kultivovanou diskusi.

K tomu nám mohou pomoci hosté, které jsme na naše setkání pozvali.

9:45–12 hodin

Paní Selma Muhič-Dizdarevič z Katedry studií občanské společnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy zajistí rozsáhlejší a fundovaný obecný vstup do naší debaty o občanské společnosti.

Šimon Pánek, ředitel humanitární organizace Člověk v tísni, probere vývoj a trendy, které Člověk v tísni sleduje, jeho zaměření a ambice v České republice i v zahraničí, nástrahy i výhody toho, když se humanitární organizace rozrůstá.

Moderátorka naší diskuse Petruška Šustrová má připravený krátký film o ČvT.

U příspěvků, které dopoledne zazní, předpokládáme vaši bohatou diskusi.

Mezi 12. a 14. hodinou zasedneme v prostorách kláštera k obědu a zde i v nejbližším okolí poté proběhnou oblíbené kuloárové diskuse.

14–16 hod

Odpoledne navážeme dalšími čtyřmi příspěvky:

Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprchlíkům pojedná o nesmírně složitém a členitém aktuálním problému migrace.

Jan Školník, ředitel úspěšné rodinné firmy a zakladatel neziskovky „Agentura pro rozvoj Broumovska“, pojedná o komplexní aktivizaci nádherného, ale dříve zanedbávaného pohraničního regionu.

Miroslav Svoboda z Občanského sdružení Exodus Třemošná ukáže, jak prospěšné je v neziskovém sektoru kombinovat sociální a kulturně vzdělávací zařízení. OPUS BONUM je panu Svobodovi vděčné zejména za zpřístupňování českých exilových a samizdatových periodik na webu scriptum.cz!

Roman Joch, ředitel Občanského institutu, poodhalí, jak se dá aktivizovat společenský dialog na základě názorově vyprofilovaného vzdělávání.

Začínáme bohoslužbou v bazilice sv. Markéty. Od 8:30 ji bude celebrovat pražský světicí biskup Mons. Václav Malý. Vzpomeneme při ní na všechny zemřelé členy a příznivce OPUS BONUM. Týden před parlamentními volbami poprosíme za naši vlast, za to, aby ji politici spravovali moudře, ochotně a nezištně, i za všechny, kteří jsou ve světě pronásledovaní kvůli svému názoru, původu či náboženskému přesvědčení.

Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán až při prezentaci v klášterní fortně a zahrnuje nezbytné náklady na pohoštění a technické zajištění celého dne. Po skončení sympozia můžeme společně zajít klášterní zahradou na břevnovský hřbitov k hrobům arciopata Anastáze Opaska, Ivana Medka, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. A na úplný závěr můžeme posedět v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem). Kdo dostává tradiční poštou zpětný lístek, může se přihlásit i jeho (pokud možno včasným) zasláním do kláštera. Zvolte prosíme jen jeden způsob.

Přijďte, těšíme se na Vás!

P. Prokop Siostrzonek, OSB, Václav Peřich a Pavel Mareš

Další informace a kontakt: Václav Peřich (vaclav.perich@volny.cz, 724 107 347)

UKRAJINA DNES

Zveřejněno 9.09.2016

Vážení přátelé, dámy a pánové!

„Na Ukrajinu se zapomíná a to není dobře. Co kdybychom s tím něco udělali?“ Zhruba to jsme si řekli na jaře letošního roku, když jsme našli téma pro naše podzimní setkání OPUS BONUM. Zdá se, že jsme – nejen na Ukrajině – definitivně vstoupili do neklidných dob, plných drásavých konfliktů, které nemají konce. Papež František mluví (nejen v souvislosti s Ukrajinou) o „rozkouskované“ či „dávkované“ světové válce a dělá všechno pro to, aby tyto konflikty hasil, nikoli rozdmýchával. Anexe Krymu, hybridní válka Ruské federace proti Ukrajině a všemožná pomoc separatistům na východě této země, následné sankce EU vůči Rusku a Ruska vůči EU jsou témata bedlivě sledovaná politology, historiky, komentátory.

Nechceme tyto velké otázky opomenout. Chceme se ale na Ukrajinu podívat z jiného úhlu pohledu, a tím jí pomoci. Společenství OPUS BONUM ví, že politika není jen věcí generálů, profesionálních úředníků a diplomatů. Že je to správa a organizování veřejných záležitostí, která prostupuje kulturou a společností v tom nejširším smyslu slova. Víme, že na Ukrajině se nejen válčí, ale také žije, pracuje, píše, diskutuje i zpívá, zkoumá minulost i plánuje budoucnost. Víme i to, že mnoho Ukrajinců žije dlouho v České republice: potkáváme je, vidíme, že často pracují na nepříliš atraktivních postech. A víme o nich tak málo…

Proto jsme na letošní sympozium OPUS BONUM, které se koná 15. října v Břevnovském klášteře, pozvali vzácnou sestavu hostů. Literární historik Martin C. Putna přiblíží náboženské poměry na Ukrajině. Novinář Ondřej Soukup připomene možná už trochu pozapomenutou chronologii agrese na Donbasu. Podnikatel Jiří Novotný, který se do Ukrajiny doslova zamiloval, vydá počet ze svých cest po této zemi. Adam Hradílek a Štěpán Černoušek nám představí otevřené archivy KGB na Ukrajině. Věra Roubalová, psychoterapeutka, která pracuje s uprchlíky, se na konkrétních příbězích pokusí postihnout fenomén ukrajinského přistěhovalectví v naší zemi po roce 1989. V jednání je i vzácná návštěva arcibiskupa ukrajinské řeckokatolické církve, Vyššího archieparchy kyjevsko-haličského Svjatoslava Ševčuka. Myslíme, že letos nemusí být nouze i o nějaká překvapení… Moderovat naše celodenní setkání bude novinářka a překladatelka Petruška Šustrová.

Nyní několik nezbytných organizačních pokynů a připomenutí. Začínáme tradičně slavením bohoslužby od 8.30 hod v bazilice sv. Markéty. Sloužit ji bude pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Do našich modliteb zahrneme zesnulé členy a příznivce OPUS BONUM, představitele církví, veřejné autority a politiky, všechny spoluobčany i nás samotné, lid Ukrajiny i všechny ty, kdo proti sobě stojí v mnoha krvavých konfliktech na místech blízkých i vzdálených. Vlastní rozpravy sympozia začnou po 9.30 hod v Tereziánském sále. Následuje vydatný oběd v prostorách kláštera a pokračování sympozia blokem odpoledních příspěvků. Předpokládaný konec je kolem čtvrté hodiny odpoledne, kdy bude čas na kávu a návštěvu hrobů Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších přátel Opus bonum pohřbených na zdejším hřbitově.

Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně. Zahrnuje pohoštění a technické zajištění celého dne. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem). Nebo pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání). Zvolte prosíme jen jeden způsob.

Těšíme se na Vás!

P. Prokop Siostrzonek, OSB, Václav Peřich a Pavel Mareš

Další informace a kontakt: Václav Peřich (vaclav.perich@volny.cz, 724 107 347)

Za podporu děkujeme Nadaci DRFG.

Richard Belcredi († 20. 12. 2015)

Zveřejněno 27.12.2015

Jiří Dostál, pravidelný účastník sympozií Opus bonum, informoval břevnovské arciopatství, že 20. prosince 2015 zemřel Richard Belcredi, někdejší jednatel exilového společenství Opus bonum, redaktor Rádia Svobodná Evropa a pozdější český velvyslanec ve Švýcarsku. Pohřben bude v městečku Alland u Vídně 9. ledna 2016. Vzpomeňme na něj v modlitbě.

Jan Hus po 600 letech a vzpomínka na Milana Kubese

Zveřejněno 24.08.2015

Vážení a milí přátelé,

blíží se konec srpna a my vám ve výroční den úmrtí arciopata Anastáze Opaska píšeme dopis a zveme vás na 43. setkání Opus bonum. Koná se v sobotu 3. října 2015 v Tereziánském sále Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově a letos ho věnujeme jubileu Jana Husa a našemu příteli z nejvěrnějších Milanu Kubesovi, který nás na podzim minulého roku opustil.

V jeho nedokončených pamětech najdeme mj. tato slova: „Opatovo Opus Bonum, v překladu dobré dílo, se záhy stalo jednou z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější, organizací českého exilu. Byla to zejména každoroční (1978-1990) sympozia k různým kulturním a politickým tématům v katolickém rekreačním středisku faráře Hackera v dolnobavorské obci Franken, jichž se zúčastňovaly intelektuální špičky českého exilu. O svatodušních svátcích se konala v klášteře Rohr setkání exilové mládeže (1972-1989) a je potřeba poděkovat tamním mnichům, že to vždy s noblesou jim vlastní přetrpěli. Tato sympozia měla sloužit převážně k doplnění znalostí mladé generace v oblasti kultury a historie, částečně i náboženství. Považuji si za čest, že jsem se mohl na těchto, jakožto na řadě jiných akcích Opus Bonum, organizačně podílet.“

I my si považujeme za čest připravit tomuto dobrému muži, dobré duši dobrého díla, souvislejší vzpomínku. V dopoledním bloku MILAN KUBES, NEPŘEHLÉDNUTELNÁ OSOBNOST ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU proto vystoupí tři osobnosti, které ukáží tři charakteristiky Milanovy drobné, ale užitečné práce.

Spisovatel, překladatel a dlouholetý spolupracovník Rádia Svobodná Evropa Ivan Binar se ve své vzpomínce zaměří na osobní přínos Milana Kubese pro československý disent.

Politolog, vysokoškolský pedagog a pravidelný komentátor českého i evropského dění Rudolf Kučera se bude věnovat zejména tomu, co dělal Milan Kubes po roce 1989 pro česko-německé smíření.

A konečně na spolupráci svou i bývalých krajanů německého jazyka s Milanem Kubesem zavzpomíná politik, publicista a mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt.

Tři odpolední referáty v bloku nazvaném JAN HUS PO 600 LETECH se zaměří na tři různé aspekty Husova živého odkazu pro dnešek, a to z ekumenické a evropské perspektivy. V Břevnově se tentokrát setkají filozof, evangelický farář a historik katolické orientace.

Teolog, kazatel a emeritní děkan Evangelické teologické fakulty UK Jakub S. Trojan promluví o Husově pojetí pravdy.

Martin T. Zikmund, evangelický farář v Libici nad Cidlinou a zároveň zahraniční redaktor Katolického týdeníku, pojedná o méně známé a méně traktované části husovského dramatu: Jan Hus očima krále Zikmunda.

Historik a pravidelný komentátor aktuálního církevního dění v českých médiích Jaroslav Šebek přednese příspěvek věnovaný mýtům o Janu Husovi u nás a v zahraničí.

Dopolední část moderuje Petruška Šustrová, odpoledne se pak své povinnosti ujme Václav Peřich.

Organizační informace. Začínáme tradičně slavením eucharistické liturgie od 8.30 hod v bazilice sv. Markéty. Do našich modliteb zahrneme zesnulé členy a příznivce Opus bonum, představitele církví, veřejné autority a politiky. Budeme se modlit za všechny potřebné, zejména za ty, kteří jsou v dnešním světě pronásledováni, souženi válkami a nekonečnými konflikty. Mši svatou bude sloužit pražský světící biskup Mons. Václav Malý.

Vlastní program sympozia začne před 10. hodinou v Tereziánském sále. Následuje oběd v prostorách kláštera a pokračování sympozia blokem odpoledních příspěvků. Předpokládaný konec je kolem čtvrté hodiny odpoledne. Poté navštívíme místo posledního odpočinku Milana Kubese a také Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších našich přátel pohřbených na zdejším hřbitově.

Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně. Zahrnuje pohoštění a technické zajištění celého dne. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.

Přihlásit se můžete buď pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání), nebo prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem).

Těšíme se na Vás!

P. Prokop Siostrzonek, Václav Peřich, Pavel Mareš a Petruška Šustrová

Další informace a kontakt: Václav Peřich (vaclav.perich@volny.cz, 724 107 347)

Za podporu děkujeme Nadaci Konrad Adenauer Stiftung.

Kde se rodí politika? Opus bonum, 20. 9. 2014

Zveřejněno 14.08.2014

Vážení přátelé, dámy a pánové,

uprostřed neklidného roku 2014 Vás srdečně zveme na 42. sympozium Opus bonum, které se koná v sobotu 20. září 2014 v Tereziánském sále Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. Téma letošního setkání zní:

KDE SE RODÍ POLITIKA?

Je nám ctí, že naše pozvání přijali a své příspěvky přednesou:

Politolog a předseda ODS Petr Fiala a disident, právník a spolupracovník hnutí ANO Milan Hulík, kteří se ve vzájemném dialogu pokusí nastínit, v jaké situaci se nachází český politický systém, klasické i nové politické strany a hnutí, jaké naděje i jaká rizika to přináší.

Orientovat debatu do budoucna – to znamená k čemu strany potřebují členy a voliče, kde členy hledat a jak je udržet, jak přivádět mladší generaci k porozumění politice jako k mírovému nástroji řízení společnosti – se pokusí Patrik Eichler z Masarykovy demokratické akademie.

Doplní je Vladimír Hanáček, politolog mladší generace z Evropské akademie pro demokracii, který popíše pozici tzv. členských a tzv. volebních stran a kriticky ukáže na aspekty restartu KDU-ČSL.

O důvěře a důvěryhodnosti v politice promluví Jan Čižinský, politik, aktivista, držitel prestižní protikorupční ceny Bílá lilie a hlavní organizátor referenda proti předražené radnici v Praze 7. Pokusí se mimo jiné zobecnit svou zkušenost s přímým oslovováním občanů.

O etických otázkách práce úředníků ve veřejné správě pojedná Václav Peřich, bývalý státní úředník a jeden z pořadatelů našich sympozií.

K debatě a k přemýšlení jste zváni už nyní i Vy, pravidelní i noví účastníci našich sympozií. Proč jsou zavedené strany v krizi? Čemu přisuzovat vzestup nových hnutí? Proč se drobí a oslabuje česká pravice? Hrozí podobná věc i české demokratické levici? Nezapomínejme prosím, že jedním z cílů našeho společenství je povzbudit křesťany k práci pro společné dobro v jakékoli oblasti veřejného života. Věříme, že Vás téma zaujme, přijedete diskutovat a neodjedete zklamáni.

O moderování sympozia se nově podělí dva z pořadatelů: Václav Peřich a Pavel Mareš.

Na závěr důležité informace organizační. Začínáme tradičně slavením eucharistické liturgie od 8.30 hod v bazilice sv. Markéty. Do našich modliteb zahrneme zesnulé členy a příznivce Opus bonum, představitele církví, veřejné autority a politiky, všechny spoluobčany i nás samotné, lid Ukrajiny a ty, kdo proti sobě stojí v mnoha krvavých konfliktech na místech relativně blízkých naší zemi.

Hlavním celebrantem bude pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Vlastní rozpravy sympozia začnou po 9.30 hod v Tereziánském sále. Následuje vydatný oběd v prostorách kláštera a pokračování sympozia blokem odpoledních příspěvků. Předpokládaný konec je kolem čtvrté hodiny odpoledne, kdy bude čas na kávu a návštěvu hrobů Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších přátel Opus bonum pohřbených na zdejším hřbitově.

Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně. Zahrnuje pohoštění a technické zajištění celého dne. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce.

Přihlásit se můžete buď pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání), nebo prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem).

Těšíme se na Vás!

P. Prokop Siostrzonek, OSB, Milan Kubes, Václav Peřich a Pavel Mareš

Další informace a kontakt: Václav Peřich (vaclav.perich@volny.cz, 724 107 347)

Děkujeme sponzorům: Nadaci Hanns-Seidel-Stiftung a Ackermann-Gemeinde z Mnichova.

Anastáz Opasek – 100 let od narození, Opus bonum, 14. 9. 2013

Zveřejněno 31.07.2013

Vážení přátelé, dámy a pánové,

zveme Vás na 41. sympozium OPUS BONUM, které se koná v sobotu 14. září 2013 v Tereziánském sále Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. Téma letošního setkání zní: ANASTÁZ OPASEK - 100 LET OD NAROZENÍ. Je nám ctí, že naše pozvání přijali a osobnost otce arciopata přiblíží: (dále…)

Přihláška na aktuální sympozium

Zveřejněno 31.07.2013

Přihlašuji se závazně na 47. sympozium Opus bonum
INSPIRACE ANASTÁZE OPASKA

Koná se v sobotu 12. října 2019 v Břevnovském klášteře

(podrobné informace na www.opus-bonum.cz).

Účastnický poplatek min. 150 Kč uhradím v hotovosti při prezenci.

Nebudu-li se moci dostavit, určitě se odhlásím (kontakt v pozvánce)

počet účastníků (vyžadováno):

jméno (vyžadováno):

adresa (dobrovolné, usnadňuje nám vzájemný kontakt):

telefonní spojení (dobrovolné, usnadňuje nám vzájemný kontakt):

e-mailová adresa (vyžadováno):

Zpráva pro organizátory:

captcha Opište, prosíme, tento kód:

Křesťané ve službě společnosti u nás a v Evropě, Opus bonum, 22. 9. 2012

Zveřejněno 2.08.2012

V Praze 31. července 2012

Vážení přátelé, dámy a pánové,

zveme Vás na jubilejní 40. sympozium Opus bonum, které se koná v sobotu 22. září 2012 v Tereziánském sále Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. Téma našeho letošního setkání zní:

Křesťané ve službě společnosti u nás a v Evropě.

Je nám ctí, že naše pozvání přijali:

Mgr. Zuzana Filípková, PhD., ředitelka Slezské diakonie. Seznámí nás s tím, jak fungují sociální služby poskytované touto diakonií daleko od metropole.

P. Radomír Metoděj Hofman, OT, poukáže ve svém příspěvku na činnost Německého řádu (Řád bratří a sester německého Domu Panny Marie v Jeruzalémě) a zamyslí se nad perspektivou jeho působení v naší vlasti.

Mons. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, přednese stručný výhled na situaci katolické církve po případném majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi.

Mgr. Ilja Hradecký,  předseda a ústřední ředitel občanského sdružení Naděje, vysloví několik zásadních tezí k péči o lidi bez domova v naší zemi a srovná naši současnou situaci s poměry v jiných evropských zemích.

Mons. Václav Malý, pražský světicí biskup, bude na našem sympoziu reprezentovat Radu Iustitia et Pax při České biskupské konferenci, která se v mnoha komuniké zabývá sociálními výzvami naší přítomnosti.

Mons. Anton Otte, probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, odpoví v rozhovoru s Dr. Václavem Peřichem na otázky týkající se společensky prospěšného působení Ackermann-Gemeinde.

Dr. Stanislav Žák, CSc., ředitel Farní charity Starý Knín, podá obrázek o růstu a proměně jedné venkovské farní iniciativy v instituci se 124 zaměstnanci a 850 klienty.

Moderování sympozia se ujme Petruška Šustrová.

Začínáme tradičně slavením eucharistické liturgie v 8.30 v bazilice sv. Markéty, při které do našich modliteb zahrneme zejména pracovníky charit, diakonií a sociálních služeb, všechna (nejen) jejich dobrá křesťanská díla a rovněž zesnulé členy a příznivce Opus bonum. Hlavním celebrantem bude pražský světící biskup Mons. Václav Malý. Vlastní sympozium začne po 9.30 v Tereziánském sále, po němž následuje vydatný oběd v prostorách kláštera. Předpokládaný konec je v 16 hodin, kdy bude čas na odpolední pohoštění a návštěvu hrobů Anastáze Opaska, Ivana Medka, Jana Patočky, Karla Kryla, Ivana Diviše a dalších. Účastnický příspěvek 150 Kč bude vybírán při prezentaci v klášterní fortně a zahrnuje veškeré pohoštění. Po skončení sympozia následuje pro zájemce posezení v restauraci U Kláštera na Bělohorské třídě, naproti tramvajové zastávce. Přihlásit se můžete buď pomocí zpětných lístků (patříte-li mezi pravidelné účastníky, prosíme Vás o jejich včasné zaslání), nebo prostřednictvím odpovědního formuláře zde na www.opus-bonum.cz (potvrzení obdržíte e-mailem).

Těšíme se na Vás!

Za pořadatele

P. Prokop Siostrzonek, OSB, Pavel Mareš, Václav Peřich, Milan Kubes

Další informace a kontakt: Pavel Mareš (pama@seznam.cz), tel. 721 285 237

Děkujeme sponzorům: Nadaci Hanns-Seidel-Stiftung a Ackermann-Gemeinde z Mnichova.