ANASTÁZ OPASEK

Anastáz Jan Opasek (1913–1999)

Zveřejněno 28.04.2009

Kněz, arciopat břevnovský, básník, jedna z klíčových postav československého exilu po roce 1968. Narodil se ve Vídni. V roce 1932 vstoupil v Čechách do benediktinského řádu: organizačně tehdy existovalo spojení dvou klášterů: v Břevnově a v Broumově. Teologii studoval v Praze (1933-1935) a v Římě (1935-1938), kde také dosáhl doktorátu z teologie (latinsky napsaná doktorská práce je uložena v archivu Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově). Na kněze byl vysvěcen roku 1938 a rok nato byl jmenován konventuálním převorem tehdy již samostatného břevnovského kláštera. Do funkce opata zvolen v neklidné době roku 1947. V září 1949 byl v rámci akce zaměřené proti klášterům a řeholníkům zatčen a v prosinci 1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí za špionáž ve prospěch Vatikánu. Ve vězení strávil jedenáct let. Po propuštění pracoval na stavbách (Praha-Petřiny, poblíž jeho domovského kláštera), později v Národní galerii. Po srpnu 1968 emigroval do Spolkové republiky Německo, konkrétně do benediktinského opatství Rohr v Bavorsku, kam přišli po roce 1945 vyhnaní mniši německé národnosti z Broumova. V roce 1972 se spolu s Vladimírem Neuwirthem stává zakladatelem katolického laického sdružení Opus Bonum. V roce 1990 se vrátil do vlasti. V letech 1990-1993 opat, od roku 1993 arciopat břevnovského kláštera. Autor básnických sbírek Obrazy (1974), Život upřený do středu (1979), Podvečerní hudba (1979), Vyprahlá krajina (1980) a knihy vzpomínek Dvanáct zastavení (1992). V roce 1997 přivítal na Břevnově Svatého otce Jana Pavla II. Zemřel 24. srpna 1999 krátce poté, co přijel na návštěvu opatství Rohr.

Bibliografie

Zveřejněno 27.04.2009
Básnické sbírky (všechny překlady do němčiny F. P. Künzel):

Katakomben des Heute (něm., BB, Mnichov 1973); Obrazy (BB, Řím 1974; 1993)
Život upřen do Středu (BB, něm. s tit. Leben, festgelegt auf die Mitte, Mnichov 1976; česky: rozšíř., Mnichov 1978)
Er-fahrungen (něm., BB, Mnichov 1978)
Podvečerní hudba (BB, Mnichov 1979)
Vyprahlá krajina (BB, Mnichov 1980)
Dvakrát dvanáct básní. Zweimal zwölf Gedichte (BB, Mnichov 1983, simultánní české a něm. vydání)
Slova a slovo. Wörter und das Wort (BB, Mnichov 1987, simultánní české a něm. vyd.)
Z té dálky - Aus jener Ferne (BB, Mnichov 1990 simultánní české a něm. vyd.)
Dvanáct zastavení (vzpomínky, 1992, ed. M. Jirásková; doplněné vyd. 1997)

Souborné vydání básní:

Život upřen do Středu: Básně z let 1968-1990 (1995, ed. J. Šícha).

Účast A. Opaska v týmové práci:

Svatý Benedikt 480-1980 (Řím 1980, s M. Verzichem a R. Valíkem).

Ostatní práce:

Regula Benedicti = Řehole Benediktova (1998, průvodní slovo).

Příspěvky ve sbornících a almanaších:

Slovo a naděje (Řím 1978); Únor očima vítězů i poražených (Kolín nad Rýnem 1979); Almanach české zahraniční poezie (Mnichov 1979); …a co si o tom myslíte vy? (Mnichov 1986); …a když se řekne Voskovec (Kolín nad Rýnem 1983; poté in Když se řekne Werich a když se řekne Voskovec, 1990); Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově (katalog výstavy, 1993, též angl. a něm.).

OPASKOVSKÁ LITERATURA

Knižně:

Proces proti vatikánským agentům v Československu. Biskup Zela a společníci (1950); M. Elšíková: Dobré dílo Anastáze Opaska (1999; 2. doplň. vyd. pod titulem Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska, 2005, obsahuje bibliografii).

Studie a články:

P. Landa: Říkali mu opat-chuligán, Svět v obrazech 16. 11. 1968, též in A. Kratochvil: Žaluji 3 (Haarlem 1990)
A. Kratochvil: doslov, in Život upřen do Středu (1978)
Z. Pavlová: doslov, in Vyprahlá krajina (1980)
F. P. Künzel: doslov, in Z té dálky (1990);
J. Hauber: A. O., Lidová Demokracie 21. 11. 1991
F. Všetička: K duchovní poezii A. O., Akord 17, 1991/92, č. 5
L. Statečná: Opus bonum opata O., Svobodné Slovo 23. 12. 1993
I. Diviš in Slovem do prostoru (Bratislava 1993)
J. Topol: doslov, in Obrazy (1993)
M. Elšíková: a) Causa Anastáz Opasek, Reflex 1999, č. 38; b) Statečný a svobodomyslný opat břevnovského kláštera, Lidové Noviny 7. 9. 2001; c) Jediný opat si všiml, že mám nové šaty, Literární Noviny 2005, č. 21; d) Vězeň, básník a „opat chuligán”, MFD 24. 8. 2005

J. Šícha: Nemůže se urazit a odejít (o návratu z exilu), LitN 2005, č. 21
N. Heilikopp: Witnesses to socialist culture: Two versions of the Czech experience, Central Europe 2006, č. 1

Recenze:

Z té dálky: J. Šubrt, Katolický týdeník 1991, č. 11, příloha Perspektivy; F. Všetička, Akord 17, 1991/92, č. 10 * Dvanáct zastavení: M. Pohorský, NK 1992, č. 36; J. Lukeš, LidN 17. 12. 1992; J. Jandourek, Katolický týdeník 1992, č. 10, příloha Perspektivy; M. Bauer, Tvar 1998, č. 2 * Obrazy: M. Trávníček, LD (brněnské vyd.) 27. 3. 1993.

Rozhovory:

P. Novotný, LidN 18. 4. 1998, příl. Nedělní LN; M. Frýdl, Zemské noviny 17. 4. 1998, příl. Náš domov; R. Sarvaš, Koktejl 1999, č. 10.

K životním jubileím:

J. Loewy, Český deník 20. 4. 1993; J. Lukeš, LidN 20. 4. 1993; bof, LidN 21. 4. 1998; O. Mádr, Katolický týdeník 1998, č. 18; D. Vaněčková, Akord 2003, č. 1.

Nekrology:

P. Šustrová, Lidové Noviny 25. 8. 1999
M. Kubes, Lidové Noviny 26. 8. 1999
A. Vandrovec, Lidové Noviny 28. 8. 1999
M. Elšíková, Xantypa 1999, listopad
J. Škarvada, Polygon 1999, č. 7.

Archiv:

Literární archiv Památníku národního písemnictví (LA PNP): Osobní fond (uspořádáno v 1. stupni evidence).